Algemene dienstverleningsvoorwaarden van Ecodynamisch Bouwen®, hierna te noemen: "EDB", ter bepaling van de rechtsverhouding tussen EDB en haar opdrachtgevers. 

Artikel 1: Algemeen

 1. De Nieuwe Regeling 2011 (rechtsverhouding) hierna te noemen "DNR 2011" is van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen EDB en een opdrachtgever waarop EDB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
 2. Bij tegenstrijdigheden prevaleert het gestelde in deze voorwaarden boven het gestelde in DNR 2011.
 3. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: degene die een overeenkomst met EDB aangaat tot het door EDB doen verlenen van diensten, alsmede degene die met EDB omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.
 4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een bepaling in deze voorwaarden op enig moment gewijzigd mocht worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing.
 7. Voor zover gegevensuitwisseling plaats vindt per e-mail wordt deze geacht in de plaats te zijn getreden voor schriftelijk communicatie.

Artikel 2: Declaraties

Declaraties, correspondentie betreffende de betaling van declaraties alsmede door EDB uitgebrachte schriftelijke adviezen, rapporten en andere uitkomsten van de werkzaamheden van EDB zullen geacht worden de opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zowel per post als per e-mail zijn verzonden aan het adres van de opdrachtgever, welke door de opdrachtgever laatstelijk als zodanig aan EDB is mede gedeeld.

Artikel 3: Retentierecht en opschortingsrecht.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan EDB verschuldigde, heeft EDB het recht aan hem door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden, de uitkomsten van de werkzaamheden van EDB achter te houden, alsmede haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, tot dat integrale betaling van het aan EDB verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

Artikel 4: Opslag van informatie

 1. EDB is verplicht tot zorgvuldige bewaring van van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht en daarna gedurende een termijn welke gebruikelijk is binnen de branche.
 2. Buiten het geval van opzet of bewuste roekeloosheid is EDB niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in artikel 4.1 bedoelde informatie of bescheiden.
 3. Onder schade als in art. 5.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart EDB uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 5: Vindplaats en wijziging van voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder dossiernummer 14073198 op 11 januari 2012.
 2. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien EDB de gewijzigde voorwaarden heeft gedeponeerd bij Arrondissementsrechtbank alsmede de opdrachtgever van de wijziging van de voorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever EDB schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.
 3. Indien een opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en EDB vooralsnog die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de voorwaarden van toepassing waren.

Artikel 6: Rechts-en forumkeuze

Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Maastricht.